Gabinet Pedagoga

Pedagodzy: Anna Zygmańska i Grażyna Korczak
Telefon komórkowy: 572007695

Dzień tygodniaAnna ZygmańskaGrażyna Korczak
Poniedziałek08:00 – 10:35
11:20 – 13:00
10:30 – 16:00
Wtorek08:00 – 09:45
11:20 – 13:35
09:30 – 15:10
Środa11:00 – 12:35
13:20 – 16:00
08:00 – 13:50
Czwartek08:00 – 12:3009:40 – 15:00
Piątek10:00 – 10:35
11:20 – 15:30
08:00 – 11:50
Czas pracy pedagogów szkolnych

Diagnoza:

 1. Diagnozowanie sytuacji opiekuńczo – wychowawczej szkoły.
 2. Diagnozowanie środowiska w klasach, w których występują problemy wychowawcze, (rozmowy z uczniami, wychowawcą, rodzicami) w zależności od potrzeb.
 3. Diagnoza sytuacji domowej ucznia – poziom zaspokajania podstawowych potrzeb dziecka (współpraca z MOPS, Caritas, Policją, wychowawcą klasy, rodzicem).

Interwencje:

 1. Podejmowane natychmiast po uzyskaniu informacji o problemie (przemoc, kradzież, niszczenie mienia szkoły) interwencje, z zachowaniem zasad pracy i procedur zgłaszania zaistnienia problemu na prośbę:
  rodzica,
  dyrekcji,
  wychowawcy klasy,
  z własnej inicjatywy we współpracy z w/w.
 2. Jeśli rozwiązanie problemu wykracza poza kompetencje szkoły, informowane są odpowiednie służby państwowe (sąd rodzinny, policja, MOPS, PCPR) i włączane do działań interwencyjnych.

Działania naprawcze:

 1.  Organizowanie wsparcia psychologicznego dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (strata bliskiej osoby, nagła choroba, śmierć itp.).
 2. Organizowanie zajęć specjalistycznych: zajęcia indywidualne lub o charakterze rewalidacyjnym, warsztaty terapii pedagogicznej dla uczniów z dysleksją.
 3. Organizowanie i prowadzenie zajęć dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze.
 4. Organizowanie szkoleń dla nauczycieli i rodziców dot. różnorodnych problemów dzieci i młodzieży przy współpracy psychologa.

Działania wspierające i profilaktyczne:

 1. Stała współpraca z instytucjami pomocowymi działającymi na naszym terenie (konsultacje, wsparcie merytoryczne, grupa wsparcia pedagogów).
 2. Udział w kampaniach społecznych, propagujących pozytywne wartości i zdrowy styl życia (kodeks szkolny).
 3. Planowanie i koordynowanie działań profilaktycznych podejmowanych w całej szkole oraz ich monitorowanie i ewaluowanie (zespoły wychowawcze).

Scroll to Top
Skip to content