Skargi i Wnioski

Skargi i wnioski można składać na kilka sposobów:

  • ustnie do protokołu w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego w Chojnicach
    ul. Wicka Rogali 18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@sp5.chojnice.pl
  • faksem na nr 523977067
  • pisemnie na adres: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego w Chojnicach
    ul. Wicka Rogali 18; 89-600 Chojnice.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy Działu VIII ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz 267 j.t.)

Skargi i wnioski, zarówno te nadesłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko(nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy)wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami
ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania( §8 pkt 1).

Dyrektor Szkoły nie udziela odpowiedzi na listy i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym.

Godziny przyjęć interesantów przez sekretariat szkoły:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00
  • Dyrektor Szkoły i Wicedyrektorzy przyjmują interesantów w każdą środę od 08:00 do 16:15

Scroll to Top
Skip to content