Obiady

Wpłaty na obiady przyjmowane są tylko i wyłącznie przelewem na rachunek bankowy.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego w Chojnicach
numer rachunku: 83 1020 1491 0000 4902 0099 7478
w tytule przelewu należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA

W terminie oraz w kwocie wpłaty określonej w komunikacie który ukaże się
1-szego dnia danego miesiąca na naszej stronie i widoczny będzie w terminie, w którym należy dokonać przelewu.

Wpłaty dokonane po terminie należy konsultować z Intendentem pod nr. tel.: 523977067 bądź mailowo: intendent@sp5chojnice.pl

Jadłospis

Alergeny

Regulamin stołówki szkolnej

  1. Postanowienia ogólne.

1) Za stan higieniczny stołówki szkolnej odpowiadają wyznaczeni pracownicy obsługi.

2) Za bezpieczeństwo uczniów korzystających ze stołówki odpowiadają nauczyciele pełniący dyżur w trakcie wydawania posiłków.

3) W stołówce wywieszony jest jadłospis na cały tydzień.

4) Do korzystania ze stołówki są uprawnieni uczniowie i pracownicy pedagogiczni szkoły.

  1. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona mają prawo kontrolowania jakości wydawanych posiłków, w tym ich zgodności z recepturą dostarczonych jadłospisów oraz podejmować działania zapobiegające nienależytemu przygotowywaniu oferowanych uczniom posiłków.
  2. Zasady korzystania ze stołówki

1) Stołówka jest czynna od 11.00 do 13.50. (Uczniowie jedzą obiad według harmonogramu).
2) Zasady bezpieczeństwa i higieny:

a) na stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek,
b) rodzice oczekują na dzieci jedzące obiad poza stołówką,
c) wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek,
d) uczniowie do stołówki wchodzą bez okryć wierzchnich i plecaków,
e) w trakcie oczekiwania na wydanie posiłku obowiązuje kolejka w jednym szeregu, bez przepychania się,
f) w trakcie spożywania obiadu nie wolno prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań,
g) po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.

  1. Zasady odpłatności za obiady.

1) Opłata za korzystanie z posiłków przez uczniów szkoły jest ustalona przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

2) Cena obiadu wynosi 5,00 zł dla uczniów, 10,00 zł dla pracowników pedagogicznych.

3) Miesięczna opłata za obiady obliczana jest w następujący sposób: 5,00 zł x ilość dni żywieniowych, 10,00 zł x ilość dni żywieniowych.

4) Informacja o wysokości miesięcznej opłaty za obiady jest przekazywana rodzicom (opiekunom prawnym), za pośrednictwem strony internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń (przy stołówce, sekretariacie) 1 dnia każdego miesiąca.

5) Płatność za obiady można dokonać wyłącznie przez przelew bankowy.

6) Wpłaty za obiady muszą wpłynąć do 5-go dnia każdego miesiąca, w którym uczeń będzie jadł obiady.

7) Nieobecności lub rezygnację dziecka z obiadów należy zgłaszać co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 52 397 70 67 lub osobiście w sekretariacie szkoły do godz. 15.00.

8) Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą zwracane na konto bankowe rodzica. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

9) Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych.

10) Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w danym miesiącu o kwotę za zgłoszone dni.

11) W przypadku niezgłoszenia nieobecności lub samowolnego niezgłoszenia się dziecka na stołówkę koszt obiadu nie będzie odliczany. Nieobecność na posiłku jest liczona jako wydany posiłek i podlega opłacie.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Zakaszewska


Scroll to Top
Skip to content