Obiady

Wpłaty na obiady przyjmowane są tylko i wyłącznie przelewem na rachunek bankowy.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego w Chojnicach
numer rachunku: 83 1020 1491 0000 4902 0099 7478
w tytule przelewu należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA

W terminie oraz w kwocie wpłaty określonej w komunikacie który ukaże się
1-szego dnia danego miesiąca na naszej stronie i widoczny będzie w terminie, w którym należy dokonać przelewu.

Wpłaty dokonane po terminie należy konsultować z Intendentem pod nr. tel.: 523977067 bądź mailowo: intendent@sp5chojnice.pl

Regulamin stołówki szkolnej

  1. Postanowienia ogólne.

1) Za stan higieniczny stołówki szkolnej odpowiadają wyznaczeni pracownicy obsługi.

2) Za bezpieczeństwo uczniów korzystających ze stołówki odpowiadają nauczyciele pełniący dyżur w trakcie wydawania posiłków.

3) W stołówce wywieszony jest jadłospis na cały tydzień.

4) Do korzystania ze stołówki są uprawnieni uczniowie i pracownicy pedagogiczni szkoły.

  1. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona mają prawo kontrolowania jakości wydawanych posiłków, w tym ich zgodności z recepturą dostarczonych jadłospisów oraz podejmować działania zapobiegające nienależytemu przygotowywaniu oferowanych uczniom posiłków.
  2. Zasady korzystania ze stołówki

1) Wydawanie posiłków odbywa się podczas przerw obiadowych o godz. 10.30, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20

2) Zasady bezpieczeństwa i higieny:

a) na stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek,
b) rodzice oczekują na dzieci jedzące obiad poza stołówką,
c) wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek,
d) uczniowie do stołówki wchodzą bez okryć wierzchnich i plecaków,
e) w trakcie oczekiwania na wydanie posiłku obowiązuje kolejka w jednym szeregu, bez przepychania się,
f) w trakcie spożywania obiadu nie wolno prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań,
g) po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.

  1. Zasady odpłatności za obiady.

1) Opłata za korzystanie z posiłków przez uczniów szkoły jest ustalona przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

2) Cena obiadu wynosi 5,00 zł dla uczniów, 10,00 zł dla pracowników pedagogicznych.

3) Miesięczna opłata za obiady obliczana jest w następujący sposób: 5,00 zł x ilość dni żywieniowych, 10,00 zł x ilość dni żywieniowych.

4) Informacja o wysokości miesięcznej opłaty za obiady jest przekazywana rodzicom (opiekunom prawnym), za pośrednictwem strony internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń (przy stołówce, sekretariacie) 1 dnia każdego miesiąca.

5) Płatność za obiady można dokonać wyłącznie przez przelew bankowy.

6) Wpłaty za obiady muszą wpłynąć do 5-go dnia każdego miesiąca, w którym uczeń będzie jadł obiady.

7) Nieobecności lub rezygnację dziecka z obiadów należy zgłaszać co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 52 397 70 67 lub osobiście w sekretariacie szkoły do godz. 15.00.

8) Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą zwracane na konto bankowe rodzica. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

9) Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych.

10) Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w danym miesiącu o kwotę za zgłoszone dni.

11) W przypadku niezgłoszenia nieobecności lub samowolnego niezgłoszenia się dziecka na stołówkę koszt obiadu nie będzie odliczany. Nieobecność na posiłku jest liczona jako wydany posiłek i podlega opłacie.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Zakaszewska

Alergeny


Scroll to Top
Skip to content