Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego w Chojnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej);
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst);
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki posiadają kontrast).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Przemysław Dzwonkowski.
 • E-mail: koordynator@sp5chojnice.pl
 • Telefon: 523977067

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku – od strony ul. Obrońców Chojnic (naprzeciw marketu Kaufland);

Przy wejściu głównym znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Szkoły jest w pełni przystosowany na pobyt osób niepełnosprawnych.

Wejścia boczne z lewej i z prawej strony wejścia głównego od strony Przybudówki (tj. starej części budynku szkoły) i od strony Starej sali gimnastycznej;

Dwa wejścia do budynku szkoły od ul. Wicka Rogali i od strony boiska.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydzielone na parkingu przy bramie wjazdowej od strony ul. Wicka Rogali.


Scroll to Top
Skip to content