Świetlica

Regulamin świetlicy – dostosowany do sytuacji epidemiologicznej.
 1. Świetlica prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45-16.15 (zapewniając opiekę przede wszystkim uczniom kl. I- III).
 2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów (KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA), składanego corocznie w świetlicy. Kartę należy pobrać ze strony internetowej szkoły i wypełnioną odesłać na adres mailowy swietlica@sp5.chojnice.pl
 3. Świetlica została przystosowana do pracy zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEiN. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 4. Uczniowie do świetlicy są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dziecko ze świetlicy wchodzą tylko i wyłącznie prawymi drzwiami (przy starej sali gimnastycznej), kierują się bezpośrednio do świetlicy, zgłaszają chęć odbioru dziecka nie przekraczając linii znajdującej się w wejściu do świetlicy i oczekują na dziecko na boisku szkolnym, ewentualnie na korytarzu.
 6. Dziecko po wejściu do świetlicy myje ręce. Ponadto w świetlicy znajdują się środki do dezynfekcji rąk, z których uczeń może korzystać pod nadzorem wychowawcy.
 7. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, wychowawca świetlicy wdraża procedury ustalone przez Dyrektora szkoły.
 8. Prawo do odebrania dziecka mają rodzice lub osoby upoważnione (wymienione w deklaracji).
 9. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuścić świetlicy i nie może być odebrane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego).
 10. W przypadku gdy dziecko ma być odebrane przez osobę niewymienioną w deklaracji, wymagane jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której dziecko ma wyjść ze świetlicy. Oświadczenie powinno zawierać deklaracje: „Biorę pełną odpowiedzialność za powrót mojego dziecka ze szkoły do domu”.
 11. Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. O takiej sytuacji będzie informowana dyrekcja szkoły, a w szczególnych przypadkach policja.
 12. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są poinformować wychowawcę świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole.
 13. Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przyniesione do świetlicy.

Karta zgłoszenia dziecka – wersja PDF

Karta zgłoszenia dziecka – wersja WORD


Scroll to Top
Skip to content