Regulamin „Szczęśliwego numerka”

1. Każdy ma prawo do szczęścia.

2. „Szczęśliwy numerek” – to losowany każdego dnia numer z dziennika.

3. Losowany jest jeden numerek dla całej szkoły.

4. „Szczęśliwy numerek” jest automatycznie losowany każdego dnia i widoczny od godziny 8:00 (danego dnia) na stronie szkolnego dziennika elektronicznego VULCAN zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela.

5. „Szczęśliwy numerek” posiada osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu i jest oznaczona kolorem zielonym w dzienniku elektronicznym.

6. „Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianych kartkówek.. Sytuacja ta nie obowiązuje, gdy uczeń sam wyrazi chęć do wzięcia udziału w odpowiedzi lub kartkówce.

7. Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych testów, sprawdzianów, klasówek.

8. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia z ćwiczeń lekcyjnych oraz pracy na lekcji.

9. „Szczęśliwy numerek” nie dotyczy przedmiotów, które uczeń ma raz w tygodniu.

10. „Szczęśliwy numerek” nie chroni od negatywnej uwagi z zachowania i nie upoważnia do łamania regulaminu szkoły.

11. Przywilej „Szczęśliwego numerka” wygasa wraz z zakończeniem przez ucznia zajęć lekcyjnych w danym dniu.

12. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą lub dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia w „Szczęśliwym numerku” ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed, po lub w trakcie zajęć lekcyjnych.

13. „Szczęśliwy numerek”  obowiązuje od 23 października 2023r. aż do odwołania.


Scroll to Top
Skip to content