PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W CHOJNICACH

NA CZAS EPIDEMII COVID – 19

W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2021 R.

Procedury opracowano na podstawie wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz obowiązujących aktów prawnych. Zostały dostosowane do specyfiki i możliwości szkoły. Dotyczą zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 1. W budynku szkolnym obowiązuje zakaz przebywania osób z zewnątrz, w tym rodziców/opiekunów. Załatwienie niezbędnych spraw należy poprzedzić telefonem do sekretariatu szkoły lub umówić się z nauczycielem za pomocą e-dziennika (tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 2. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci wymagające ich opieki mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując następujące zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem,
  • utrzymanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,
  • utrzymanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 3. Do szkoły może uczęszczać uczeń lub pracownik szkoły bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 5. Uczniowie i pracownicy wchodzący do budynku szkoły dezynfekują ręce.
 6. Na terenie budynku szkoły, uczniów i pracowników szkoły, poza salami lekcyjnymi, obowiązuje noszenie maseczek.
 7. Uczniowie klas I-III nie korzystają z szatni, odzież wierzchnią pozostawiają w klasach. Uczniowie klas IV-VIII oraz uczniowie uczęszczający do świetlicy korzystają z szatni zgodnie z przydzielonym miejscem.
 8. Uczniowie klas I-III (sale od 1 do 6 ) wchodzą do szkoły z nauczycielem prowadzącym zajęcia, drzwiami po lewej stronie głównego wejścia – od strony Kauflandu, a wychodzą – wyjściem na boisko szkolne przy dużej sali gimnastycznej.
 9. Uczniowie klas I-III (sale od 10 do 12) oraz klas IV-VIII wchodzą do szkoły wejściem głównym od strony Kauflandu i przechodzą pod sale lekcyjne. Jeżeli uczniowie korzystają z szatni, pod sale lekcyjne wychodzą wyjściem z szatni przy dużej sali gimnastycznej.
 10. Uczniowie do świetlicy szkolnej wchodzą drzwiami przy starej sali gimnastycznej.
 11. Podczas przerw pomiędzy lekcjami, uczniowie do szatni wchodzą wejściem przy drzwiach automatycznych, a opuszczają szatnię wyjściem przy dużej sali gimnastycznej. Po skończonych lekcjach uczniowie wychodzą z budynku szkoły drzwiami przy dużej sali gimnastycznej.
 12. Przerwy 15 minutowe(obiadowe) uczniowie wszystkich klas spędzają na boisku szkolnym.
 13. Uczniowie klas I-III korzystają z obiadów pod opieką wychowawcy, a uczniowie klas IV-VIII zgodnie z wyznaczonym harmonogramem wywieszonym na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolnej.
 14. Rodzice/opiekunowie komunikują się z dyrekcją i nauczycielami za pomocą e-dziennika, a z pozostałymi pracownikami szkoły telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
 15. Jeżeli nauczyciel lub pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, niezwłocznie powiadamia pielęgniarkę szkolną oraz rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 16. Uczniowie podczas przebywania na boisku i w budynku szkolnym zachowują dystans społeczny i unikają gromadzenia się.
 17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 18. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 19. Pomoce dydaktyczne znajdujące się w sali lekcyjnej, których nie można skutecznie umyć, wyprać lub zdezynfekować, nauczyciel powinien usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 20. Nauczyciel wietrzy salę lekcyjną w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 21. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy śródlekcyjne dla swoich uczniów w innym czasie niż ustalone przerwy dla klas IV-VIII.
 22. Nauczyciel podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ogranicza ćwiczenia i gry kontaktowe.
 23. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, zgodnie z regulaminem świetlicy.
 24. Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
 25. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania ustala zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy (wywieszone na drzwiach gabinetu), uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 26. Źródełka wody pitnej są nieczynne.
 27. Pracownicy administracji oraz obsługi szkolnej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 28. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy zdezynfekować lub umyć ręce, przed jedzeniem, po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu i po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Zakaszewska


Scroll to Top
Skip to content