Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej w języku ukraińskim (Заява про зарахування дитини до початкової школи українською мовою)

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej należy pobrać z naszej strony internetowej (poniżej przycisk „Pobierz wniosek”) lub w sekretariacie szkoły (Заяву про прийом дитини до ДНЗ потрібно завантажити на нашому сайті (кнопка «Завантажити заяву» нижче) або в канцелярії школи).

Wypełniony i podpisany przez oboje Rodziców (jeżeli jest to możliwe) „Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej” można złożyć (Заповнене та підписане обома батьками (якщо це можливо) «Заява про зарахування дитини до ДНЗ» може бути подана):

  • w sekretariacie szkoły w godzinach od 700 do 1500
    (в офісі школи з 7:00 до 15:00)
  • zeskanować i wysłać na adres: sekretariat@sp5chojnice.pl
    (відсканувати та надіслати на таку адресу: sekretariat@sp5chojnice.pl)
  • wysłać pocztą tradycyjną
    відправити традиційною поштою)

Uwaga!!! Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły należy wypełnić tylko używając alfabetu łacińskiego, nasz system rekrutacji nie obsługuje alfabetu opartego na cyrylicy.
(Увага!!! Заяву на вступ до школи необхідно заповнювати лише латинським алфавітом, наша система вступу не підтримує кирилицю.)


Scroll to Top
Skip to content