Zarządzenie Dyrektora Nr 2/2022 z dnia 13.01.2022 r.

Zarządzenie Nr 2/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. H. Derdowskiego w Chojnicach
z dnia 13.01.2022 r.

w sprawie sposobu organizacji nauczania zdalnego wynikających z epidemii COVID-19

Na podstawie:

rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. ( Dz. U. poz 2047) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania szkoły w okresie zdalnego nauczania zobowiązuję wszystkich do przestrzegania następujących zasady organizacji i pracy szkoły w odniesieniu do:

§1
Organizacja nauczania

 1. Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły:
  • kontakt za pomocą e-dziennika,
  • kontakt telefoniczny: tel.(52) 3977067, kom. 573 440 881.
 2. Zajęcia lekcyjne prowadzone zdalnie, odbywają się w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem lekcji uczniów i nauczycieli.
 3. Lekcja zdalna trwa 45 minut, przez 30 minut lekcję prowadzi nauczyciel, a pozostałe 15 minut przeznacza się na pytania i wątpliwości zgłaszane przez uczniów oraz prace organizacyjne lekcji.
 4. Zobowiązuję nauczycieli do prowadzenia zdalnego nauczania ze swoich prywatnych domów lub ze szkoły.
 5. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, laptopem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych                  niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. W takiej sytuacji dyrektor szkoły zapewni nauczycielowi sprzęt służbowy, dostępny na terenie szkoły.
 6. Zalecam, aby zdalne nauczanie miało charakter synchroniczny (zajęcia online z wykorzystaniem Teamsa w czasie rzeczywistym). Prace domowe, ćwiczenia i inne zlecone przez nauczyciela zadania, uczniowie przesyłają z użyciem narzędzi dostępnych w Office 365. Nauczyciel może również korzystać z innych aplikacji edukacyjnych zalecanych przez MEiN.
  Nauczyciel w wyjątkowych przypadkach, spowodowanych trudnościami technicznymi lub losowymi, po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły, może poprowadzić lekcję z wykorzystaniem e – dziennika, o czym przed lekcją informuje uczniów i ich rodziców.
 7. W celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym).
 8. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.

§ 2
Obowiązki wychowawców w zakresie zdalnego nauczania

 1. Wychowawca ma obowiązek:
  • ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu ustalenia alternatywnych form kształcenia,
  • wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik) ze swoimi wychowankami,
  • reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice.

§ 3
Obowiązki pedagoga i psychologa w czasie prowadzenia nauczania zdalnego

 1. W czasie trwania nauczania zdalnego wsparcie psychologiczne ze strony pedagoga i psychologa szkolnego ma charakter szczególny i jest absolutnie niezbędne.
 2. Pedagog i psycholog szkolny jest dostępny w szkole po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub za pomocą e- dziennika.

§ 4
Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły

 1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Realizowane zajęcia nauczyciel dokumentuje  w dzienniku elektronicznym. Po wpisanym temacie należy umieść słowa ,,nauczanie zdalne’’.
 3. Frekwencję uczniów nauczyciel wpisuje w dzienniku elektronicznym.

§ 5
Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami

 1. Nakazuję wszystkim nauczycielom, aby konsultowali się z uczniami/rodzicami (według potrzeb).
 2. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem i logopedą.
 3. Konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie, online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: za pomocą e-dziennika, telefonu, poprzez komunikatory społecznościowe.
 4. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel.

§ 6
Zasady monitorowania postępów uczniów

 1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
 2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.

§ 7
Zasady i sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu

 1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.

§ 8
Zasady prowadzenia nadzoru pedagogicznego

 1. W trakcie nauczania zdalnego realizowany jest plan nadzoru pedagogicznego z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
 2. Obserwacje lekcji prowadzi się zgodnie z harmonogramem i wykorzystaniem pakietu Office 365 – Teams.

§ 9

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Zakaszewska


Scroll to Top
Skip to content