Konkurs plastyczny „Niepełnosprawność bez barier”

Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego
„Niepełnosprawność bez barier”

Cele konkursu:

 1. Kształcenie wrażliwości i życzliwości dla drugiego człowieka.
 2. Przybliżanie zagadnień dotyczących niepełnosprawności takich jak: integracja, równość.
 3. Kształtowanie pełnej tolerancji wobec niepełnosprawności.
 4. Przełamywanie stereotypów w postrzeganiu niepełnosprawności.
 5. Wykształcenie właściwych zachowań w stosunku do osób niepełnosprawnych
 6. Rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez prace plastyczne.

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4 – 7.
 2. Każdy uczestnik przygotowuje jedną, własnoręcznie wykonaną pracę konkursową. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
 3. Prace nie mogą być wcześniej publikowane lub przedstawiane na innych konkursach.
 4. Opiekę nad uczestnikiem konkursu obejmuje rodzic/opiekun prawny dziecka lub nauczyciel.
 5. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu.
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażoną zgodą rodzica/opiekuna prawnego uczestnika na nieodpłatną publikację złożonych prac plastycznych.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac plastycznych w celu popularyzacji konkursu oraz publikacji wyróżnionych prac na stronie szkoły.

Wymagania dotyczące prac konkursowych:

 1. Praca plastyczna powinna przedstawiać tematykę związaną z hasłem „Niepełnosprawność bez barier”.
 2. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. rysunek, malarstwo, grafika, collage, wycinanka, itp.) w formacie A3.
 3. Każda szkoła dostarcza prace (wraz z podpisaną zgodą rodziców i klauzulą informacyjną) oraz kartę zgłoszenia w terminie od 12.12.2022 do 15.12.2022 do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego w Chojnicach, ul. Wicka Rogali 18, z dopiskiem „Konkurs plastyczny –Niepełnosprawność bez barier.”.
 4. Dostarczone prace zawierają na odwrocie:
  · imię i nazwisko autora,
  · nazwę szkoły,
  · imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Prace uczestników będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.
 2. Komisja konkursowa ocenia prace plastyczne i ustala listę laureatów oraz osób wyróżnionych w konkursie w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 3. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
  • zgodności z tematem konkursu,
  • inwencji, pomysłowości oraz wrażenia estetycznego.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku grudnia na stronie internetowej szkoły https://sp5chojnice.pl.
 5. Zwycięzcy wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród w wyznaczonym terminie przez organizatora.

Organizator:
Magdalena Białecka-Lica
Paulina Sagan


Scroll to Top
Skip to content