Konkurs plastyczny z języka angielskiego

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Karykatura Jasia Fasoli (Mr Bean)”

Konkurs skierowany do uczniów klas 4 – 8 Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach.

I. CELE KONKURSU:

 • przybliżenie sylwetki Jasia Fasoli;
 • pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania prac plastycznych;
 • rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznej uczniów;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV – VIII.
 2. Prace należy wykonać samodzielnie.
 3. Dopuszczone zostaną prace wykonane dowolną techniką plastyczną: (rysunek, malarstwo, grafika, praca przestrzenna), o formacie nie mniejszym niż A4
 4. Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa.

III. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Prace należy składać do 3 listopada 2022r. u nauczyciela języka angielskiego
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 listopada 2022 r.

IV. KRYTERIA OCENY

 1. Powołane przez Organizatora Jury zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze zwycięzcę oraz laureatów 2 i 3 miejsca.
 2. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów: zgodność z tematem, kreatywność twórcza, estetyka wykonania, samodzielność.

V. NAGRODY

Dla zwycięzcy przewidziany jest dyplom, nagroda rzeczowa oraz ocena celująca z j. angielskiego, dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagroda w postaci oceny celującej z języka angielskiego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 2. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 3. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swojego imienia, nazwiska, wizerunku oraz zdjęcia swojej pracy plastycznej na stronie internetowej szkoły.
 4. Uczestnicy konkursu przekazują swoje prace do dyspozycji organizatorów – prace po konkursie będą służyły dekoracji pracowni j. angielskiego oraz promowaniu szkoły.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na korytarzu szkolnym i na stronie internetowej Szkoły.

Scroll to Top
Skip to content