PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W CHOJNICACH
(OBOWIAZUJĄ OD 20 KWIETNIA 2022 R.)

Procedury opracowano na podstawie wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia I Głównego Inspektora Sanitarnego. Zostały dostosowane do specyfiki i możliwości szkoły.

 1. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci wymagające ich opieki mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując następujące zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem,
  • utrzymanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,
  • utrzymanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń lub pracownik szkoły bez objawów chorobowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych i zakaźnych.
 3. Uczniowie wszystkich klas korzystają z szatni zgodnie z przydzielonym miejscem.
 4. Uczniowie klas I-III (sale od 1 do 6 ) wchodzą do szkoły i wychodzą ze szkoły drzwiami przy dużej sali gimnastycznej.
 5. Uczniowie klas I-III (sale od 10 do 12) oraz klas IV-VIII wchodzą do szkoły i wychodzą ze szkoły wejściem głównym od strony Kauflandu i przechodzą pod sale lekcyjne korytarzem wokół windy.
 6. Przerwy 5 minutowe oraz przerwę śniadaniową uczniowie spędzają w sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela, który prowadził lekcje.
 7. Przerwy 15 minutowe(obiadowe) uczniowie wszystkich klas spędzają na boisku szkolnym.
 8. Uczniowie klas I-VIII korzystają z obiadów zgodnie z wyznaczonym harmonogramem wywieszonym na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolnej.
 9. Rodzice/opiekunowie komunikują się z dyrekcją szkoły i nauczycielami za pomocą e-dziennika, a z pozostałymi pracownikami szkoły za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
 10. Jeżeli nauczyciel lub pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, niezwłocznie powiadamia pielęgniarkę szkolną oraz rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki.  
 12. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 13. Nauczyciel wietrzy salę lekcyjną w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Pracownik obsługi szkoły wietrzy korytarze szkolne w czasie lekcji.
 14. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, zgodnie z regulaminem świetlicy.
 15. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania ustala zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy (wywieszone na drzwiach gabinetu), uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 16. Pracownicy administracji oraz obsługi szkoły powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 17. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy zdezynfekować lub umyć ręce, przed jedzeniem, po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu i po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Zakaszewska


Scroll to Top
Skip to content