Regulamin szkolnego konkursu języka angielskiego

‘How much do you know?’

Cele konkursu:
1. Doskonalenie umiejętności językowych uczniów klas 5-8 w zakresie języka angielskiego.
2. Popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych.
3. Motywowanie uczniów do uczenia się języka angielskiego.
4. Przygotowywanie i mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy w procesie uczenia się języka angielskiego.
5. Promowanie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami lingwistycznymi.
6. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań wiedzą o krajach anglojęzycznych.
7. Rozwijanie postawy ciekawości i otwartości oraz tolerancji wobec innych kultur.
8. Rozwijanie w uczniach poczucia wartości i wiary we własne możliwości.

Zakres merytoryczny konkursu:
Zakres konkursu jest zgodny z podstawą programową języka angielskiego dla klas 5-8 szkoły podstawowej.

Organizacja konkursu:
Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny i podzielony będzie na dwie kategorie:
Kategoria 1: klasa 5-6
Kategoria 2: klasy 7-8

Konkurs odbędzie się 30 maja 2023 roku o godz. 14:35.

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie, którzy do dnia 26 maja zgłoszą chęć uczestnictwa Organizatorom konkursu.

Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej. Czas trwania konkursu – 45 minut.

Wyniki konkursu i nagrody:
Komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 5-6 oraz 7-8.

Będą nimi uczniowie, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy.

Organizatorzy:
Natalia Siuda
Ewa Cemka


Scroll to Top
Skip to content