Szkolny Konkurs Językowy Lapbook dla klas 4-8

REGULAMIN
Szkolnego Konkursu Językowego Lapbook dla klas 4-8

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
2. Osobą udzielającą informacji jest Organizator – p. Natalia Siuda.

§ 2 Cel i temat

1. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy językowej, korelacja przedmiotowa oraz pobudzenie inwencji twórczej uczniów.
2. Tematem konkursu jest:
– dla klas 4-6 “Lapbook – The British Royal Family” (Brytyjska Rodzina Królewska)
– dla klas 7-8 “Grammar can be easy” (“Gramatyka może być łatwa” – wybrane zagadnienie gramatyczne wyjaśnione w Lapbooku)

§ 3 Uczestnicy konkursu

1. Konkurs jest adresowany dla dzieci z klas 4-8 w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas 4-6 oraz dla klas 7-8.

§ 4 Warunki uczestnictwa

1. Do konkursu autor może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną nawiązującą do tematu konkursu, wykonaną indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).
2. Praca musi mieć formę Lapbooka na właściwy temat.
Lapbook dla klas 4-6 może być wykonany w języku polskim, ale jedna wybrana część musi zostać przedstawiona w języku angielskim.
Lapbook dla klas 7-8 musi być wykonany w języku angielskim, ale jedna wybrana część może zostać przedstawiona w języku polskim.
Lapbook ma najczęściej ma formę rozkładanej książeczki lub interaktywnej teczki pełnej kieszonek, zakładek, mapek, karteczek i schowków. Mogą one pomieścić przeróżne informacje związane z tematem, rysunki, zagadki, rebusy, schematy, mapy myśli itp.
3. W konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
a) wykonane estetycznie i samodzielnie
b) format pracy dowolny, ale nie przekraczający wymiaru A1.
4. Praca musi być opisana czytelnie na odwrocie:
– pełne imię i nazwisko autora, klasę.

§ 5 Termin i warunki dostarczenia prac

1. Prace należy przynieść do sali nr 18 w terminie do 08.03.2023.
2. Prace przyniesione po terminie nie będą oceniane.

§ 6 Zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, z której składać się będą nauczyciele języka angielskiego.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi do 23 marca 2023r. Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej kategorii wiekowej. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
3. Wszyscy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
4. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatorów.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Udział w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny u Organizatora oraz na stronach internetowej szkoły.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Organizatorów, który jest tożsamy z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Organizator
Natalia Siuda


Scroll to Top
Skip to content