Zarządzenie Dyrektora Nr 4/2022 z dnia 27.01.2022 r.

Zarządzenie Nr 4/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. H. Derdowskiego w Chojnicach
z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie sposobu organizacji nauczania zdalnego dla klas V– VIII

Na podstawie:

rozporządzenia MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania szkoły w okresie od 27 .01.2022 r. do 27. 02. 2022 r., nauczanie zdalne dla klas V– VIII i zobowiązuję wszystkich do przestrzegania następujących zasady organizacji i pracy szkoły w odniesieniu do:

§ 1
Organizacja nauczania

 1. Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły:
  • kontakt za pomocą e-dziennika,
  • kontakt telefoniczny: tel.(52) 3977067, tel. kom. 573 440 881.
 2. Dla klas V– VIII wprowadzam nauczanie zdalne.
 3. Zajęcia lekcyjne prowadzone zdalnie, odbywają się w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem lekcji uczniów i nauczycieli.
 4. Lekcja zdalna trwa 45 minut, przez 30 minut lekcję prowadzi nauczyciel, a pozostałe 15 minut przeznacza się na pytania i wątpliwości zgłaszane przez uczniów oraz prace organizacyjne lekcji.
 5. Zobowiązuję nauczycieli do prowadzenia zdalnego nauczania ze swoich prywatnych domów lub ze szkoły.
 6. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, laptopem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. W takiej sytuacji dyrektor szkoły zapewni nauczycielowi sprzęt służbowy, dostępny na terenie szkoły.
 7. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć lekcyjnych z zastosowaniem narzędzi informatycznych dopuszczonych przez MEiN oraz dyrektora szkoły. Zalecam, aby zdalne nauczanie miało charakter synchroniczny (zajęcia online z wykorzystaniem Teamsa w czasie rzeczywistym). Prace domowe, ćwiczenia i inne zlecone przez nauczyciela zadania, uczniowie przesyłają z użyciem narzędzi dostępnych w Office 365. Nauczyciel może również korzystać z innych aplikacji edukacyjnych zalecanych przez MEiN.
  Nauczyciel w wyjątkowych przypadkach, spowodowanych trudnościami technicznymi lub losowymi, po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły, może poprowadzić lekcję z wykorzystaniem e – dziennika, o czym przed lekcją informuje uczniów i ich rodziców.
 8. W celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym).
 9. Nakazuję wszystkim nauczycielom, aby konsultowali się z uczniami/rodzicami (według potrzeb) za pomocą e-dziennika lub telefonicznie.
 10. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
 11. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są realizowane w bezpośrednim kontakcie  ucznia z nauczycielem z uwzględnieniem realizacji orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 12. Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować nauczania zdalnego, dyrektor szkoły organizuje zajęcia w szkole lub umożliwia im  realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
 13. W klasie VIII, dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 14. Biblioteka szkolna czynna jest w godz. od 9.00 do 15.00.
 15. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów prowadzone są zdalnie.

§ 2
Obowiązki wychowawców w zakresie zdalnego nauczania

 1. Wychowawca ma obowiązek:
  • ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu ustalenia alternatywnych form kształcenia,
  • wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik) ze swoimi wychowankami i rodzicami,
  • reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice.

§ 3
Obowiązki pedagoga i psychologa w czasie prowadzenia nauczania zdalnego

 1. W czasie trwania nauczania zdalnego wsparcie psychologiczne ze strony pedagoga i psychologa szkolnego ma charakter szczególny i jest absolutnie niezbędne.
 2. Pedagog i psycholog szkolny jest dostępny w szkole po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub za pomocą e- dziennika.

§ 4
Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły

 1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Realizowane zajęcia nauczyciel dokumentuje  w dzienniku elektronicznym. Po wpisanym temacie należy umieść słowa ,,nauczanie zdalne’’.
 3. Frekwencję uczniów nauczyciel wpisuje w dzienniku elektronicznym.

§ 5
Zasady monitorowania postępów uczniów

 1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
 2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.

§ 6
Zasady i sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu

 1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.

§ 7
Zasady prowadzenia nadzoru pedagogicznego

 1. W trakcie nauczania zdalnego realizowany jest plan nadzoru pedagogicznego z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
 2. Obserwacje lekcji prowadzi się zgodnie z harmonogramem i wykorzystaniem pakietu Office 365 – Teams.

§ 8

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Zakaszewska


Scroll to Top
Skip to content